Algemene voorwaarden


 

Algemene Voorwaarden
 
Voetbaltix.NL                                                

Spaarnwouderstraat 41A
2011AB Haarlem 
Telefoonnummer:0)233034326
ma t/m vrij van10:00 uur t/m 22:00 uur
E-mailadres: info@voetbaltix.nl   
KvK-nummer: 67613543
Btw-identificatienummer: NL857093794B01
 
 
 
 
Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen welke Voetbaltix doet en op alle tussen Voetbaltix en de opdrachtgever gesloten en te sluiten overeenkomsten.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Voetbaltix zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.
Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Voetbaltix niet geaccepteerd en wijst Voetbaltix uitdrukkelijk van de hand, tenzij Voetbaltix uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in de voorwaarden van Voetbaltix.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van kracht. 
 
Artikel 2 – AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en offertes van Voetbaltix, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevat voor aanvaarding.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Voetbaltix opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Voetbaltix haar aanbieding baseert.
In geval van een kennelijke vergissing of verschrijving is Voetbaltix niet gehouden aan de offerte. Voetbaltix is eveneens niet gehouden aan de offerte indien het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Voetbaltix niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

Artikel 3 – PLAATSING VAN BESTELLINGEN/ OVEREENKOMST

Voetbaltix treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) losse tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en organisator.
Een bestelling is definitief nadat Voetbaltix de ontvangst van de bestelling doormiddel van het verzenden van een instructie mail heeft bevestigd.
Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in een publicatie van Voetbaltix binden Voetbaltix niet.
Voetbaltix draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die of dat door derden zijn uitgegeven. 
 
Artikel 4 – INFORMATIE

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever schriftelijk per post of per mail een boekingsoverzicht. Opdrachtgever dient dit overzicht te checken en te controleren op essentiële gegevens zoals reisdata en persoonsgegevens. 
 
Artikel 5 – ANNULERING DOOR VOETBALTIX.NL

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de datum van het vertrek tot stand is gekomen en de opdrachtgever de volledige aankoopbedrag op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft Voetbaltix het recht de order met onmiddellijke ingang te annuleren. Een en ander onverminderd het recht van Voetbaltix op de volledige betaling van de order door de opdrachtgever.
Voetbaltix kan de order voorts annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang.
Voetbaltix heeft vanwege een fluctuerende beschikbaarheid van wedstrijdtickets het recht om een geboekt arrangement tot 3 weken voor vertrek te annuleren. De wederpartij kan vervolgens kiezen tussen een volledige restitutie of een switch naar een andere wedstrijd met eventuele bijbetaling of restitutie. Voetbaltix is niet verantwoordelijk voor externe kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het arrangement. 
 
Artikel 6 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW wordt uitgesloten van het herroepingsrecht. De opdrachtgever kan derhalve geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.
Eveneens wordt het herroepingsrecht van de opdrachtgever op de overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding uitgesloten. Dit heeft derhalve betrekking op de losse tickets. De bedenktijd van 14 dagen waarbij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden ontbonden geldt derhalve niet. Losse tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de losse tickets.

Artikel 7 – OVERMACHT

Voetbaltix schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.
Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Voetbaltix is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Voetbaltix kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, computervirussen, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(gevaar), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, verhoging van tolgelden evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens Voetbaltix door de door deze ingeschakelde derden, van wie Voetbaltix in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.
Indien Voetbaltix bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Voetbaltix gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
 
Artikel 8 – HULPVERLENING

1. Voetbaltix heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende opdrachtgever naar haar beste kunnen te helpen.
2. Eventueel in verband met lid 1 te maken kosten zullen door opdrachtgever aanstonds worden vergoed aan Voetbaltix.

Artikel 9 - BETALING

Bij niet tijdige betaling kan Voetbaltix de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat Voetbaltix daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.
Door betaling van (een gedeelte van) het verschuldigde, zoals op de factuur/bevestiging vermeldt, gaat opdrachtgever – nog afgezien van andere bepalingen – zonder enige uitzondering akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 10 – ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

Klachten dienen enkel schriftelijke en uitsluitend binnen 1 (één) maand nadat het evenement heeft plaatsgevonden, waarop zulks betrekking heeft, heeft plaatsgevonden. De uitsluitend schriftelijke klacht dient opdrachtgever te zenden aan: Voetbaltix klachten, Spaarnwouderstraat 41A, 2011AB, Haarlem
Aangezien Voetbaltix dikwijls van derden afhankelijk is of zal zijn, zal de opdrachtgever zich in bepaalde situaties moeten schikken en aanpassen.
Opdrachtgever zal er terdege rekening mee moeten houden dat in andere landen normen en gewoonten worden gehanteerd, die Nederlanders vreemd of (minder) bekend zijn. 
 
Artikel 11 – CLUBCARDS

Indien tickets bestaan uit elektronisch opgewaardeerde clubcards, dienen deze na terugkomst per omgaande worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de contractsluitende partij.
Clubcards dienen te alle tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de contractsluitende partij aan Voetbaltix.
Voetbaltix maakt voor de wedstrijdkaarten in veel gevallen gebruik van seizoen/membercards. De reden hiervoor is dat we u met deze seizoen/membercards de best mogelijke zitplaatsen kunnen aanbieden. Veel clubs geven zelfs geen papierenkaarten meer uit en werken alleen nog met seizoen/membercards. Deze seizoen/membercards dient u na de wedstrijd weer in te leveren bij de receptie van uw hotel of terug te sturen naar Voetbaltix of de leverancier. U krijgt bij de levering van de kaarten altijd een instructie bijgevoegd met wat u moet doen met de kaarten na de wedstrijd. 

Artikel 12 – SPEELDATA & TIJDEN

U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Voetbaltix. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de consument onverwijld te melden aan Voetbaltix.
De speeldata staat niet vast en kan nog gewijzigd worden. Voetbaltix informeert de opdrachtgever en geeft een indicatie van de speeldatum. Zodra de speeldatum vaststaat bericht Voetbaltix dit per ommegaande mede aan de opdrachtgever. Voetbaltix kan niet gehouden worden aan de gegeven datum als indicatie, het betreft slechts een indicatie en kan derhalve worden gewijzigd. Een opdrachtgever die een een losse ticket koopt via Voetbaltix kan de overeenkomst niet annuleren op grond van het wijzigen van speeldatum en/of ontvangsttijdstip.

Artikel 13 – WEDSTRIJDTICKETS

Voetbaltix garandeert twee zitplaatsen naast elkaar. Wanneer u vier kaarten of meer nodig heeft heeft Voetbaltix een inspanningsverplichting om te zorgen dat deze naast elkaar worden geboekt, maar dit kunnen wij niet garanderen. Wanneer u met meerdere personen per se naast elkaar wilt zitten neem dan contact met ons op via de mail of telefoon om de beschikbaarheid te controleren. 
 
 
Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle, door Voetbaltix gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de commissie Reizen. Pas daarna kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Haarlem.

Artikel 15 – WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN

Voetbaltix is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Voetbaltix zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
doet en op alle tussen Voetbaltix en de opdrachtgever gesloten en te sluiten overeenkomsten.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Voetbaltix zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.
Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Voetbaltix niet geaccepteerd en wijst Voetbaltix uitdrukkelijk van de hand, tenzij Voetbaltix uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in de voorwaarden van Voetbaltix.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van kracht.